Παραδοτέα

Π 1.2:  Τεχνική αναφορά αποτελεσμάτων της ανάλυσης των συστατικών της σταφίδας
Π 2.1: Τεχνική αναφορά για την ανάλυση αντιοξειδωτικής δράσης
Π 2.2: Τεχνική Αναφορά με Ερωτηματολόγιο – Έρευνα αγοράς
Π 3.1: Τεχνική αναφορά της μεθοδολογίας παρασκευής νέων προϊόντων
Π 4.1:  Τεχνική αναφορά της μεθοδολογίας παρασκευής προϊόντων από τα παραπροϊόντα της σταφίδας