Σχετικά

H ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας”, κωδικό ΜΙS 5006880, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά, 2014-2020»

Υπεύθυνη προγράμματος: Επίκουρος Καθηγήτρια Αδαμαντία Καμπιώτη

Αφίσα προγράμματος